TOVÁBB A TARTALOMRA
2008-teszteljen és nyerjen
 
 
JÁTÉKSZABÁLY
 
 
 
 
 

A „PEUGEOT 2008 / TESZTELJEN ÉS NYERJEN”

elnevezésű nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata
(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A nyereményjáték elnevezése: „PEUGEOT 2008 / TESZTELJEN ÉS NYERJEN", 
a továbbiakban: „Játék”.

2. A Játék szervezője és lebonyolítója:
2.1. A Játék szervezője a P Automobil Import Kft, székhely: 1194 Budapest,
André Citroën 1., továbbiakban: „Szervező”.
2.2 A játék lebonyolítója P Automobil Import Kft, székhely: 1194 Budapest,
André Citroën 1, és az alább felsorolt hivatalos Peugeot márkakereskedések, továbbiakban „Lebonyolítók”

3. A Játékban résztvevők körének meghatározása, a részvétel feltételei:
3.1. A Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: Magyarországon érvényes bejelentett állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, továbbiakban „Játékos”.
3.2. A Játékban minden Játékos kizárólag valós adatokkal vehet részt.
Minden Játékos csak egy alkalommal regisztrálhat a Játékba. A Szervező és a Lebonyolító ezt jogosult ellenőrizni, és amennyiben a Játékossal szemben annak gyanúja merül fel, hogy több alkalommal vesz részt a Játékban, úgy a Szervező és a Lebonyolító jogosult azonnali hatállyal a Játékos Játékból való kizárása mellett a Játékos minden regisztrációját törölni a Játékból.

4. A Játék helyszíne, eszköze és időtartama:
4.1. A Játékra kizárólag az alábbi magyarországi hivatalos Peugeot márkakereskedésekben lehet jelentkezni. 

Marketingnév Marketing cím Marketing címben szereplő irányítószám Marketing címben szereplő város
PEUGEOT CARNET RIEGLER Pesti út 4. 9027 Győr
PEUGEOT CARNET AUTÓ-FORT MÁRKAKERESKEDÉS Váci út 45. 1134 Budapest
PEUGEOT M5 CENTER André Citroën utca 1. 1194 BUDAPEST
PEUGEOT SAJÓ AUTÓHÁZ József Attila u. 82. 3527 Miskolc
PEUGEOT FÁBIÁN Jászóvár u. 1. 1113 Budapest
PEUGEOT QUALITE Madarasi út 54/a. 5300 Karcag
PEUGEOT VAGÉP Debreceni út 233/C 4400 Nyíregyháza
PEUGEOT QUALITE Nagykátai út 20/a. 5100 Jászberény
PEUGEOT FÁBIÁN Budai út 175. 8000 Székesfehérvár
PEUGEOT HOVÁNY-CARLION Szent László krt. 81. 6000 Kecskemét
PEUGEOT GABLINI Városkapu u. 1. 1152 Budapest
PEUGEOT MÁTÉ Magyar u. 110. 2400 Dunaújváros
PEUGEOT LINARTECH AUTÓSZALON Kálvária sgt. 83-85. 6725 Szeged
PEUGEOT QUALITE Verseghy u. 3. 5000 Szolnok
PEUGEOT PÁSZTOR Pesti út 2. 1173 Budapest
DUNA AUTÓVÁROS Szőlőkert u. 8. 1037 Budapest
PEUGEOT VEKTOR-CAR Tartu út 9. 8200 Veszprém
PEUGEOT AUTÓ-HOF Palánki út 1. 7100 Szekszárd
PEUGEOT PM VÁC Szent László út 13. 2600 Vác
PEUGEOT ICL AUTÓ VÁSÁRTÉR U. 3. 9700 SZOMBATHELY
PEUGEOT FX PÉCS Siklósi út 70. 7632 PÉCS
SIPOS PEUGEOT ÉRD 6-os út 23. km 2030 ÉRD

 A márkakereskedő a Progression CRM Next rendszer tesztvezetési naptárában regisztrálja a tesztautót, a tesztvezetések foglalásait és a tesztvezető Játékost, annak minden adatával. A felelősségvállalási nyilatkozatot, a játékszabályzatot kinyomtatja és aláíratja a Játékossal, illetve az adatok marketing célú felhasználását a Játékos a rendszerben aláírja.

4.2. A Játék időtartama: 2024. június 20. 10:00 óra és 2024. július 11. 17:00 óra között.

5. A Játékban nem vehetnek részt:
5.1. A Szervező, a Szervező hivatalos Peugeot márkakereskedői-, márkaszerviz- és alkatrész-forgalmazói hálózatának (továbbiakban: Partner) és a nyereményt biztosító BravoStore tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói és a Lebonyolítók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok hozzátartozói  (Ptk. 8:1. § (1) 2. pont);
5.2. A Játékból kizárható minden olyan Játékos, aki a Szervező és a Lebonyolítók megítélése alapján tisztességtelen eszközöket alkalmaz a Játék során.
A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak vagy harmadik személynek okoztak.

 

6. A Játékban való részvétel feltételei és menete:
6.1. A Játékban kizárólag azon Játékos vehet részt, akiknél együttesen minden alábbi feltétel maradéktalanul teljesül:
6.1.1. A Játékos Játékban való részvételének feltétele, hogy a Játékos a regisztrációt megelőzően a jelen Szabályzatot teljes körűen megismerje, és az abban foglaltakat magára nézve teljes egészében, feltétel nélkül kötelezőnek fogadja el és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a P Automobil Import Kft. vele a kapcsolatot felvegye akár azonosítás és jogainak biztosítása céljából, akár tájékoztató levelek, kereskedelmi ajánlatok küldése céljából.
6.1.2. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a regisztrációt megelőzően a Szabályzat 12. pontjában hivatkozott, a https://www.peugeot.hu/eszkozok/adatvedelem.html oldalon található adatvédelmi tájékoztatót megismerje, és az alapján hozzájáruljon a jelentkezéshez, illetve a Játék lebonyolításához szükséges valós személyes adatainak kezeléséhez.
6.1.3. A Játékban való részvételhez a Játékosnak szabályszerűen regisztrálnia kell. Játékos a Játék időtartama alatt csak egyszer regisztrálhat, és más nevében nem regisztrálhat.

6.1.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a regisztráció időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő.
6.2. Amennyiben a Játékos a Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak, a Játékból kizárásra kerül, és abban tovább nem vehet részt.

7. A Játék célja: Az ügyfelek márkahűségének növelése pozitív ösztönzés útján.

8. A Játék menete: a 4. pontban leírt időtartam alatt a Játékos valamelyik hivatalos Peugeot márkakereskedésben (listát lásd 4. pontban) Peugeot 2008 tesztvezetésre regisztrál. A Peugeot márkakereskedés kollégája a Progression CRM Nextrendszer tesztvezetési naptárában regisztrálja a tesztautót, a tesztvezetés foglalását és a tesztvezető Játékost, annak minden adatával. A felelősségvállalási nyilatkozatot, a játékszabályzatot, illetve az adatok marketing célú felhasználását Játékos az aláírásával elfogadja és ezzel regisztrál a Játékba. A sikeres regisztráció időpontja a Szervező rendszerének adatbázisában a rögzítési időpont.
A tesztvezetésre regisztrálás és a megvalósított tesztvezetés minősül a Játékban regisztrációnak.

 

 

9. Nyeremények és sorsolás időpontja:
9.1. a Játékban az alábbi nyeremények (továbbiakban: Nyeremények) nyerhetők meg:

Megnevezés

Darabszám

LEGO® Technic 42156 PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar készlet

22

 

9.2. Sorsolás 2024. július 22-én történik a Szervező irodájában. A 22 Játékos véletlenszerűen kerül kiválasztásra, egy randomizáló szoftverrel.
9.3. Szervező a Nyeremények vonatkozásában fenntartja a változtatás jogát.
A Nyeremények más ajándéktárgyra vagy készpénzre nem válthatók át.
A Szervező a Nyereményekért szavatosságot, illetve jótállást nem vállal.
9.4. Adó és járulékfizetési kötelezettség: A Játék nem vásárláshoz kötött,
a Játékos regisztrációja online felületen történik, a Játékban megnyert Nyeremény adó- és járulékmentes.

10. A Nyeremények átadása:
10.1. A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Szabályzat 6. pontjában rögzített feltételeknek.
10.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, illetve a Lebonyolítót felelősség nem terheli.
10.3. A Nyeremények átadására kizárólag a Játék befejezését követően, a Játékban regisztrálás helyszínén, a hivatalos Peugeot Márkakereskedésben augusztus hónap folyamán kerül sor, a nyertessel előre egyeztett időpontban. 
10.3. A helyszínen át nem vett Nyeremény a Szervező tulajdonában marad, azt az érintett nyertes Játékos a továbbiakban nem követelheti a Szervezőtől.

 
11. Játék-szolgáltatás – internet szolgáltatás:
11.1. Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívülálló okokból az internet szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy a regisztráció- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és a Játék helyszínét biztosító partneren kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
11.2. A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) a regisztráció, mert nem megfelelő a hálózat lefedettsége.

11.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internetoldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

12. Adatkezelés
12.1. A Játékkal összefüggésben felmerülő személyes adatkezelésre és a Játékosok ezzel kapcsolatos jogaira a https://www.peugeot.hu/eszkozok/adatvedelem.html oldalon található Adatkezelési Tájékoztató irányadó.
12.2. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való további részvételre vonatkozóan minden jogosultságát elveszti, és a Játékból a továbbiakban kizárásra kerül.

13. Vegyes rendelkezések
13.1. A Játék során a regisztrált adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező és a Játékban közreműködő partnerei érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a Nyeremények átadásának a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és a Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban postai levelezést nem folytatnak, felvilágosítást kizárólag a hivatalos Peugeot márkakereskedésben adnak.
13.2. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárhassa a Játékból.
13.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű a Játékosokra nézve. A Szervező kizárja a Játékra regisztráló Játékosok Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét a Szervező bármely, a Játékkal összefüggésben hozott döntésével kapcsolatban. Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
13.4. A jelen Szabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

 

P Automobil Import Kft.

Budapest, 2024.06.06.